Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van het bedrijf WeVi - Inh. Jonas Werner

Directie: Jonas Werner

Bergvennenweg 41

48527 Nordhorn 

E-mail: info@wevi-machines.de 


1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst via ons bedrijf WeVi - Inh. Jonas Werner (bijvoorbeeld via de internetwinkel). Onze leveringen en diensten zijn gebaseerd op deze voorwaarden. Afwijkingen van onze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. 

2. Toewijding

De productpresentatie van de onlineshop en aanvullende media zoals nieuwsbrieven vormen geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. 

3. Totstandkoming van een contract

Door de gewenste goederen te bestellen, doet u een bindend aanbod om een ​​koop- en leveringscontract af te sluiten. Alle bestellingen zijn pas bindend als ze door ons schriftelijk (meestal per e-mail) zijn bevestigd. Mondelinge aanvullende afspraken of mondelinge toezeggingen zijn niet effectief als ze verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke overeenkomst. WeVi - Inh. Jonas Werner heeft het recht om de overeenkomst te herroepen in geval van typ-, print- of rekenfouten op de website. 

4. Contracttaal

De taal die beschikbaar is voor het sluiten van het contract is Duits.


5. Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke garantierechten zijn van toepassing. U draagt ​​het risico dat een standaardlevering één à twee werkdagen wordt vertraagd. Als goederen niet kunnen worden geleverd vanwege uw onjuiste gegevens, behouden wij ons het recht voor om de reeds betaalde aankoopprijs in te houden. In dit geval zijn wij niet verplicht de zending opnieuw te bezorgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de goederen. 

Voor ondernemers in de zin van § 14 BGB geldt het volgende anders: 

Wat betreft de kwaliteit van de goederen, wordt onze eigen informatie geacht te zijn overeengekomen. U bent verplicht de goederen onmiddellijk en zorgvuldig te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit. Voor de hand liggende gebreken dienen binnen één dag na ontvangst van de goederen schriftelijk (bv. Per e-mail) aan ons te worden gemeld, verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld. Tijdige verzending van de melding van gebreken is voldoende om de deadline te halen. In geval van schending van de verplichting tot onderzoek en kennisgeving, is het indienen van garantieclaims uitgesloten. 

In geval van defecten kunnen we ervoor kiezen om de goederen te repareren of te vervangen. Als het verhelpen van het defect mislukt, kunt u een prijsvermindering aanvragen of het contract opzeggen. Herstel van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een mislukte tweede poging, tenzij anders voortvloeit uit de aard van het artikel of het gebrek of andere omstandigheden. 

6. Argumenten

Sinds begin 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft u de mogelijkheid om geschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw beschikkingen, op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Te bereiken op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Wij zijn altijd geïnteresseerd in het minnelijk oplossen van meningsverschillen en het zoeken naar oplossingen. Neem bij problemen contact met ons op via info@wevi-machines.de. 

Wij nemen niet deel aan arbitrageprocedures en er is geen verplichting om dit te doen. 

7. Levertijd

Overeengekomen levertijden dienen eveneens schriftelijk te worden vastgelegd. WeVi - Inh. Jonas Werner zal er alles aan doen om een ​​stipte leverdatum te garanderen. Vertragingen veroorzaakt door overmacht zijn uitgesloten van deze garantie.


8. Leveringsvoorwaarden

Leveringen vinden doorgaans plaats binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van betaling. Een levering op zon- en feestdagen is dan ook uitgesloten. 

9. Risico-overgang

Voor consumenten: 

Goederen met duidelijke transportschade dienen onmiddellijk bij de bezorger te worden gemeld. Neem in dat geval direct contact met ons op. Dit dient om overeenkomstige claims van onze kant bij de vervoerder of de transportverzekering te kunnen indienen. 

Als u geen klacht indient of de schade niet meldt, heeft dit geen invloed op uw juridische claims, de handhaving ervan of uw garantierechten. 

Voor ondernemers:

Het risico van onopzettelijke beschadiging of verlies ligt bij u zodra wij uw bestelling aan de transportdienst hebben overgedragen of anderszins de verzending van bepaalde personen of instellingen hebben uitgevoerd. Voor dit doel geldt voor handelaren de verplichting tot inspectie en melding van defecten die zijn geregeld in artikel 377 van de Duitse handelswet (HGB). Als we de daar geregelde melding achterwege laten, is goedkeuring voor de goederen gegeven. Uitzondering hierop zijn gebreken die tijdens het onderzoek niet kunnen worden vastgesteld, indien wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen, is dit niet van toepassing. 

Mochten er leveringsbelemmeringen ontstaan, ook bij onderleveranciers, die buiten onze invloedssfeer liggen, dan hebben wij het recht om de leveringstermijn binnen een redelijk kader te verlengen. 

U draagt ​​het risico van onbestelbaarheid. Als u uw gegevens, zoals het afleveradres, niet up-to-date houdt, zijn wij niet verplicht om een ​​correct adres vast te stellen. 

Als ondernemer in het meer van § 14 BGB vindt de levering van de goederen plaats op uw risico. We behouden ons het recht voor om te leveren aan niet-EU-landen. Leveringen naar een niet-EU-land vinden plaats zonder berekening van Duitse btw. U bent verantwoordelijk voor alle andere belastingen, zoals omzetbelasting bij invoer en eventuele douanekosten. 

10. Garantie

We onderhandelen over de goederen; daarom zijn wij van onze kant niet verplicht om de goederen aan een controle op defecten of volledigheid te onderwerpen. De klacht wordt dus alsnog als tijdig beschouwd indien onze klant direct bij ons heeft geklaagd en wij deze klacht onverwijld aan onze leverancier hebben doorgegeven. Eventuele klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk worden ingediend. Bij een klacht over de goederen mag geen enkel stuk worden gebruikt. Als dit het geval is, wordt de klacht irrelevant.


11. Eigendomsvoorbehoud

De door ons verkochte goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. De voorbehouden goederen kunnen wel worden verkocht. Hier draagt ​​de koper alle vorderingen aan ons over. Als derden toegang hebben tot de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, wordt de koper op de hoogte gebracht van onze eigendom en moet hij ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het proces. 

12. Betaling

Facturen dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan. Afwijkende afspraken gelden alleen indien deze door ons zijn aanvaard en schriftelijk zijn bevestigd. Korting is alleen toegestaan ​​indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van wanbetaling wordt een vertragingsrente in rekening gebracht van 3% boven de respectievelijke disconteringsvoet. 

De wettelijke omzetbelasting is inbegrepen in de vermelde prijzen, de verzendkosten worden toegevoegd aan de productprijzen. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de serviceprovider en de geselecteerde verzendmethode, deze kunnen dus variëren. De verzendkosten worden bindend weergegeven voordat het bestelproces is afgerond. 

De volgende betalingsmethoden zijn toegestaan:

PayPal 

Sofortüberweisung (vooruitbetaling) 

Waardebon 

13. Registratie, klantaccount en e-mailnieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om een ​​gebruikersaccount aan te maken door u te registreren met uw e-mailadres en een wachtwoord naar keuze. Als onderdeel van het registratieproces sturen we u een bevestigingsmail en maken we een account aan die u kunt gebruiken om klantgegevens te beheren, zoals het afleveradres of factuuradres. 

U bent verplicht uw klantgegevens naar waarheid te verstrekken en up-to-date te houden. U kunt uw gebruikersaccount op elk moment verwijderen. Persoonlijke gegevens worden ook vernietigd nadat het account is verwijderd. Dit omvat niet de gegevens die moeten worden opgeslagen om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Zie ook de informatie in de gegevensbeschermingsverklaring. 

Het is uw verantwoordelijkheid om uw toegangsgegevens vertrouwelijk en ontoegankelijk voor derden te houden. Het gebruik van meerdere gebruikersaccounts is niet toegestaan, het staat elke persoon vrij om één gebruikersaccount te gebruiken. We behouden ons het recht voor om gebruikersaccounts te verwijderen als er meerdere aanmeldingen zijn. 

U kunt onze nieuwsbrief blijven ontvangen met uw e-mailadres. Hiervoor ontvang je na het invoeren van het e-mailadres een bevestigingsmail met een bijbehorende link. Deze link wordt gebruikt om uw registratie te voltooien (dubbele opt-in procedure). Meer informatie over de nieuwsbrief vindt u ook in ons privacybeleid. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Hiertoe bevat elke nieuwsbrief een link in het onderste gedeelte waarmee u zich kunt afmelden. Als alternatief kunt u de opzegging ook starten via info@wevi-machines.de. 

14. Bevoegde rechtbank

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen in verband met de zakelijke relatie is Nordhorn. WeVi - Inh. Jonas Werner heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen in de algemene bevoegde rechtbank van de klant. 

15. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wij linken. WeVi - Inh. Jonas Werner neemt de inhoud van de gelinkte pagina's niet als zichzelf over.


16. Auteursrecht

Alle auteursrechten voor gebruik in elk proces en voor elk doel van concepten, originelen, films en dergelijke gemaakt door WeVi - Inh. Jonas Werner blijven bij WeVi - Inh. Jonas Werner, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Het aanbod op de website wordt verzorgd en gecontroleerd door WeVi - Inh. Jonas Werner, Nordhorn. Alle inhoud op deze website, zoals afbeeldingen, illustraties, audio- en videoclips, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van of worden beheerd door WeVi - Inh. Jonas Werner of andere partijen en die zijn gelicentieerd voor WeVi - Inh. Jonas Werner. Deze inhoud mag op geen enkele andere manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verzonden of verspreid, inclusief e-mail en andere elektronische middelen. Wijziging van de gegevens, informatie en materiaal, hun gebruik op andere websites of in genetwerkte computeromgevingen, en hun gebruik voor iets anders dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, is een schending van auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten dus verboden. We behouden ons het recht voor om schendingen van auteursrechten te vervolgen. 

17. Diversen

We wijzen erop dat alle communicatie met u in elektronische vorm plaatsvindt en dat dit onveilig kan zijn. U stemt niettemin in met elektronische communicatie. 

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. 

Mochten individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en niet van kracht zijn, dan blijft de geldigheid van de rest van de overeenkomst onaangetast. 

Als u een handelaar bent in de zin van § 14 BGB, is onze zetel de exclusieve plaats van jurisdictie. 

Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG: 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.